Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
TISDAG 16 FEBRUARI 1999
  

Varför döms inte
mamma för incest?

Kvinnors sexbrott mot barn kartlagda
Mammas övergrepp skadar mest


Kvinnor står för 10 procent av alla kända sexualbrott mot barn, men mörkertalet är stort.
  En mammas övergrepp mot det lilla barnet sätter djupare spår i själen än något annat. Ändå är det ytterst få av de mammor som anmäls som faktiskt döms – och straffet blir lindrigare än för manliga förövare.
   I uppsatsen ”Kvinnors sexuella övergrepp mot barn” har Jenny Fällman, fil kand i psykologi, gjort en allmän kartläggning av kvinnors sexualbrott mot barn under 15 år. Något som fortfarande är okänd mark såväl för allmänheten, som rättsapparaten och socialtjänsten.
   Jenny Fällman uppmärksammade snart att kvinnorna genomgående fått mycket lindrigare straff än manliga förövare. De döms hellre till vård.
  Att de 17 kvinnor i studien som dömdes för sexualbrott fick förhållandevis milda straff berodde till stor del på kvinnans psykiska hälsa och sociala situation.
Varför ser man till att kvinnorna behöver vård, men sällan när det gäller männen?
  
– Kvinnorna i undersökningen är redan socialt utslagna. I domstolsakterna resonerar man om att ett fängelsestraff skulle bryta ner henne ännu mer. Männen kommer däremot oftast från socialt stabila miljöer med fast arbete och familjeliv.

De hade ofta ensam vårdnad
   – Egentligen behöver ju männen vård lika mycket som kvinnorna. Jag tror att det finns en slags allmän opinion i samhället att en man som har förgripit sig på ett barn ska dömas till fängelse. Att kvinnor begår övergrepp är inte lika känt, så det är kanske lättare att döma en kvinna till vård.
  En tredjedel av de 17 dömda kvinnorna i studien hade själva utsatts för sexuella övergrepp och misshandel som barn.
  I rättsmedicinska förhör talas om labila, lättpåverkade och självdestruktiva personligheter, som har svårt att se barnets behov och skilja det från sina egna.

De flesta kvinnorna hade ensam vårdnad om barnet. En mammas övergrepp mot sitt barn tros ge större psykisk skada än andra övergrepp, eftersom barnet är så bundet till modern som samtidigt står för trygghet och kärlek.
   Övergreppen är mer subtila och invävda i den dagliga omsorgen.
  Det kan handla om smekningar av underlivet.
  Eller att en son ända upp i tonåren sover med sin mamma varje natt och att de alltid duschar tillsammans.
  I värsta fall förstår barnet aldrig att det är något fel i det mamma gör, eftersom de inte vet av något annat.

Ser på mammor och pappor på olika sätt
   –De har ju ingen annan vuxen, utan står föräldralös när mamma sätts i fängelse. Det tror jag också påverkat att kvinnor får lägre straff och också får upprätthålla kontakten med barnet på ett helt annat sätt, säger Jenny Fällman.
  –Jag tror att samhället ser på kvinnor och män, mammor och pappor, på helt olika sätt. Att man värnar mycket mer om kontakten mamma-barn än om en pappa som gjort sitt barn illa.
  Det krävs tid och kunskap om kvinnors övergrepp för att samhället ska få upp ögonen. Också kunskapen om hur man ska ta hand om barnen måste fördjupas. För incest leder ofta till att offret själv växer upp till en förövare.
Sara Gemzell


Mamman – ofta själv ett offer
Hon är ensamstående, misstänksam och socialt isolerad, med barnet hårt knutet till sig.
Hon är känslomässigt omogen, kan inte skilja mellan sina egna och barnets behov, och medicinerar ofta för depression eller neuroser.
Ofta har mammorna som döms för incest själva varit utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel i barndomen.
Det börjar med smekningar i sängen eller duschen men utvecklas med tiden till samlag eller övergrepp där barnet binds eller hålls fast med våld.
I flera fall är mamman medhjälpare vid övergrepp – eller ser likgiltigt på när en man förgriper sig på hennes dotter.

Bara fyra av 110 fick fängelse
Mellan januari 1990 och juli 1994 anmäldes 110 kvinnor för sexuella övergrepp mot barn under 15 år.
   93 frikändes i brist på bevis. Barnet var ofta så litet att det inte kunde föra sin egen talan (anmälan kom exempelvis från dagispersonal) och ytterst sällan fanns något vittne till eventuella övergrepp.
   17 fälldes för brott av olika grad.
   Fyra kvinnor fick fängelsestraff.
  Elva dömdes till skyddstillsyn,
sex av dem i kombination med vård. Ett fåtal av dem kunde då få behålla vårdnaden om barnet.
   Två kvinnor fick villkorlig dom i kombination med böter. Ingen dömdes för våldtäkt.
  Bara tre av offren var pojkar.
epost: kvinna@aftonbladet.se
telefon: 08-7252330
fax: 08-56252805